Læreplaner 2014-2015
Publiceret den 24. maj 2016

1. INTRODUKTION TIL LÆREPLANER

Pædagogiske læreplaner er vedtaget som en ændring i lov om social service 1. august 2004, og er en efterfølger af pædagogisk perspektivplan, som Vuggestuen sammen med forældrebestyrelsen har forholdt sig til og debatteret.

vuggestuen skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børnene, der giver rum for leg, læring og udvikling. Denne læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive vuggestuens arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder.

Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen med henblik på eventuel revision og skal også godkendes af denne og af kommunalbestyrelsen. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes.

BØRN MED SÆRLIGE BEHOV

I Vuggestuen Kongehuset er vi opmærksomme på børn med særlige behov, og vi tilrettelægger hverdagen på en sådan måde at børnene får det optimale ud af at være her. Vi yder pædagogisk støtte til det enkelte barn. Mere uddybende findes under afsnittet i Præsentationsfolderen ”støtte til børn med særlige behov.”

BØRNS SOCIALE FÆRDIGHEDER

Børnene i vuggestuealderen er interesserede medspillere i sociale sammenhænge, og vi voksne er opmærksomme på at udvide deres sociale sfære og udfordre deres nysgerrighed på andre mennesker og deres handlinger. Se mere under afsnittet ”Støtte til børn med særlige behov” i Præsentationsfolderen.

 

BØRNS FØLELSESMÆSSIGE UDVIKLING

De voksne i Vuggestuen Kongehuset er nærværende og støttende for barnet og giver det mulighed for i trygge omgivelser at opleve og udleve forskellige stemninger. Barnets personlighed respekteres og dets horisont i vuggestueregi udvides i forhold til barnets alder og grundstemning.

 

SPROGSTIMULERING

Alle børn i Vuggestuen Kongehuset er den del af de sproglige aktiviteter som sættes i gang af personalet. Det kan være højtlæsning, sang/sanglege, rim og remser samt den daglige kommunikation.

De tosprogede børn er vi specielt opmærksomme på, og vi sørger for at inspirere til dialog om dagligdagsting. Vi tager på ture, og synger sange og taler om begreber som de kan bruge i andre sammenhænge, de befinder sig i.

KROP OG BEVÆGELSE

Vi lægger stor vægt på i den pædagogiske praksis at børnene i Vuggestuen Kongehuset får mulighed for at udfolde sig motorisk. Blandt andet rytmik, ture ud af huset, forhindringsbaner, leg på legepladsen osv.

 

NATUR OG NATURFÆNOMENER

Børnene oplever de skiftende årstider på legepladsen samt ture ud af huset, hvor vi blandt andet besøger Zoo. Derudover planter vi blomster på legepladsen om foråret, kælker på legepladsens bakke om vinteren, plasker i vandpytter og bader i små baljer om sommeren. Vi får årligt nyt sand i sandkassen hvilket er børnenes foretrukne legeredskab.

 

KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

Børnene i vuggestuen bliver introduceret til kulturelle værdier igennem besøg til Zoo, Tivoli, teater og togture ind til byen. Derudover er personalet i vuggestuen bevidste om hvilke udviklingsmuligheder legetøjet skaber. Vi lægger vægt på at børnene får både mulighed for at udvikle glæde ved selv at kigge/læse i bøger og får læst højt. Vi inddrager børnene til den danske kultur ved blandt andet at synge danske sanglege og børnesange. Børnene bliver ligeledes introduceret til de danske højtider, såsom jul, påske og fastelavn.

2. OVERGANG MELLEM DAGTILBUD

I vuggestuen arbejder vi løbende med overgangen fra forældre til vuggestue, og overgangen mellem vuggestuen og andre institutioner. Ydermere henviser vi til afsnittet ”Vuggestuens pædagogiske praksis” i Præsentationsfolderen.

Den 01.01-12013 er Vuggestuen Kongehuset og Labyrinten en institution, hvilket gør samarbejdet helt naturligt. De fleste af vuggestuens børn kommer i børnehave i Labyrinten,

Vuggestuen bliver desuden inviteret til forpremiere på Labyrintens sommerforestilling hvert år. Ud over løbende besøg i Labyrinten ved eksempelvis barnets overgang fra vuggestuen til børnehaven, vil vi arbejde på et mere kontinuerligt samarbejde.

3. BØRNEMILJØ

Den 1. juli 2006 besluttede regeringen at der skulle være særlig fokus på børnenes miljø i daginstitutionerne. Formålet er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Der er krav til dagtilbuddet om at udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, som skal revideres minimum hvert tredje år.

Vuggestuen Kongehuset har valgt at inddrage forældrerådet samt personalet i børnemiljøvurdering, så det er en fælles vurdering der ligger til grundlag for resultatet.

 

I Vuggestuen Kongehuset ligger vi stor vægt på vores børns miljø. De fysiske rammer er valgt ud fra et udviklingsperspektiv, børnene skal kunne bruge deres krop, fin– og grovmotorisk ex bObles i alrummet, klar tilgængeligt til at lave forhindringsbaner, leg og huler samt høje borde hvor der kan laves puslespil. Alrummet er indrettet hjemligt med et kongeligt tvist, det skal være et rum hvor det er rart at være i, og føler sig velkommen.   

På legepladsen er der STOR bakke, balancekanter og trappeafsatser samt kæmpefigurer klar til at bestige, to sandkasser hvor der kan laves fine sandkager.

I december 2012, fik vi ny legeplads, lavet med særligt vægt på børns trivsel, udfordringer, evne til fordybelse, rum til fortælling samt mulighed for at finde ro, på en æstetisk måde.

Stuernes indretning bærer præg af, at det er forskellige mennesker der arbejder på de forskellige stuer, de har valgt at indrette dem individuelt med fokus på det æstetiske, lærende, fysiske børnemiljø. Alle stuer holder sig til kongetemaet, ex De kongelige Køer har flere køer afbildet på deres stue.

Gangene er ligeledes indrettet med blik på børnenes miljø, med fotos af hverdagen, ABC-bogstaver, bænke, sofa osv. samt plads til at løbe hurtigt.

 

I Vuggestuen Kongehuset gør vi meget ud af at børnemiljøet samt voksenmiljøet er i fokus. Vi er et hus med mange forskellige mennesker, med mange forskellige opfattelser af hvad et godt miljø er. Det vigtigste for os er løbende at have fokus på dette og løbende revurdere beslutningerne om hvad et godt miljø er. Alle skal trives og have en god dag.

4. FOKUSPUNKTER FOR 2014-2015: INKLUSION MED FOKUS PÅ VENSKABER

Mål: Er at blive mere bevidste om hvordan vi arbejder med inklusion og venskaber i hverdagen.

Vi vil tilrettelægge vores pædagogiske praksis, med fokus på at støtte det enkelte barns personlige udvikling og sociale kompetencer.

Metode:

  • Projekt tidlig indsats.
  • Marte Meo.
  • KBH’s pejlemærker.
  • De 6 lærerplanstemaer.
  • Temauger med fokus på venskaber.
Bilag
PDF-udgave af Læreplaner 2014-2015